V A T A X

Please Wait For Loading

05-091 Ząbki ul. Sikorskiego 33D vatax@vatax.pl

Dokumentacja cen transferowych - Vatax

    Lokalizacja
  • Home
  • Dokumentacja cen transferowych

Dokumentacja cen transferowych

Usługi w zakresie cen transferowych mają na celu wyeliminowanie lub co najmniej ograniczenie ryzyk podatkowych związanych z transakcjami pomiędzy podmiotami oraz optymalizację zobowiązań podatkowych wynikających z tych transakcji.
Nasi doradcy uwzględniają uwarunkowania działalności prowadzonej w danej branży oraz oczekiwania Klienta, a zaproponowane przez nich rozwiązania są spójne z modelem i celami biznesowymi Klienta.

★ Analizę ryzyk podatkowych związanych z transakcjami z podmiotami powiązanymi
★ Opracowanie dokumentacji podatkowej dla transakcji między podmiotami powiązanymi zgodnie z art. 9a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz 25a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
★ Opracowanie polityki cen transferowych i zasad rozliczeń między podmiotami powiązanymi
★ Przygotowanie analiz porównawczych (benchmarking), których celem jest wyznaczenie rynkowego poziomu cen, marż, narzutów zysków itd.
★ Przypisanie zysków do zakładu zagranicznego przedsiębiorstwa działającego w Polsce
★ Analizę i opracowanie umów pomiędzy podmiotami powiązanymi (w tym umowy o podziale kosztów)
★ Wsparcie w trakcie ubiegania się o uprzednie porozumienie cenowe
★ Doradztwo w postępowaniach podatkowych w zakresie cen transferowych (w tym przygotowanie argumentacji i dokumentacji wspierającej stanowisko podatnika)
★ Szkolenia oraz warsztaty w zakresie cen transferowych Prace są realizowane przez specjalistów posiadających szeroką wiedzę oraz praktyczne doświadczenie w zakresie tematyki cen transferowych.

Więcej informacji na temat usługi dotyczących zagadnień cen transferowych oferowanych przez Grant Thornton można uzyskać kontaktując się z naszym doradcą.


Dokumentacje podatkowe. Sporządzenie dokumentacji podatkowych dla transakcji zrealizowanych pomiędzy jednostkami powiązanymi stanowi wypełnienie obowiązku wynikającego z przepisów podatkowych. Głównym celem Grant Thornton jest sporządzenie dokumentacji podatkowych spełniających wymogi określone przez regulacje podatkowe oraz zapewniających możliwie wysokie bezpieczeństwo podatkowe dokumentowanych transakcji.
Mając na uwadze zróżnicowane potrzeby Klientów, jak i zróżnicowany poziom ryzyk w zakresie cen transferowych, proponujemy elastyczne podejście do każdego przypadku, oferując opracowanie dokumentacji podatkowych w kilku wariantach. Warianty te różnią się między sobą poziomem szczegółowości opisów i komentarzy, a także zakresem analiz porównawczych oraz argumentacji potwierdzającej rynkowość warunków transakcji. Niezależnie od wyboru wariantu opracowania dokumentacji, są one zgodne z wymogami prawa podatkowego.
Wsparcie udzielane przez Grant Thornton obejmuje również weryfikację dokumentacji podatkowych sporządzonych przez Klienta lub bieżące wsparcie Klienta w trakcie procesu sporządzania dokumentacji.

Analizy porównawcze (benchmarkingi)
Istota analiz porównawczych sprowadza się do porównania wyników finansowych osiąganych przez podmiot będący stroną transakcji z podmiotami powiązanymi z wynikami osiąganymi przez podmioty działające na rynku. Analizy porównawcze mogą być wykorzystywane dla potrzeb ustalenia warunków transakcji kontrolowanych przed ich przeprowadzeniem, jak również w celu potwierdzenia, że warunki już zrealizowanych transakcji są zgodne z zasadą ceny rynkowej. Wykorzystanie wyników analiz porównawczych w procesie ustalania lub weryfikacji cen minimalizuje ryzyko uznania warunków transakcji kontrolowanych przez organy administracji podatkowej za nierynkowe.
Vatax sporządza analizy porównawcze w dwóch wariantach:

★ Analizy dedykowane działalności podatnika, uwzględniające kluczowe parametry działalności podatnika (profil działalności, obsługiwane rynki, skalę działalności itp.)
★ analizy ogólne, które w sposób ogólny oceniają rentowność danej branży.

Opracowanie polityki cen transferowych

★ Usługa polega na opracowaniu zasad kalkulacji wynagrodzenia w transakcjach z podmiotami powiązanymi zapewniających rynkowy charakter transakcji wraz z odpowiednim uzasadnieniem. Polityka cen transferowych stanowi wytyczne dla podatnika (lub całej Grupy) dotyczące sposobu kalkulacji ceny w transakcjach z podmiotami powiązanymi.
★ Polityka cen transferowych jest nakierowana na ustalanie z wyprzedzeniem zasad rozliczeń dokonywanych w ramach transakcji kontrolowanych i jest narzędziem planowania podatkowego. Pomimo, że polityka cen transferowych nie jest elementem wymaganym przez przepisy podatkowe, pozwala na znaczące podwyższenie bezpieczeństwa podatkowego, jak i ograniczenie pracochłonności przygotowania oraz aktualizacji dokumentacji podatkowych sporządzonych zgodnie z art. 9a ustawy CIT.

Mając na uwadze skalę transakcji realizowanych pomiędzy podmiotami powiązanymi, kwestia prawidłowego ustalenia warunków rynkowych zyskuje niebagatelne znaczenie dla bezpieczeństwa podatkowego. Vatax zapewnia kompleksowe wsparcie w zakresie ustalenia warunków współpracy między podmiotami powiązanymi, zgodnych z zasadą arm’s length oraz uwzględniających cele biznesowe Klienta.

Vatax dokonuje ustalenia warunków rynkowych dla różnego rodzaju transakcji, w szczególności dla następujących rodzajów transakcji:
★ Transakcje towarowe (sprzedaż towarów, wyrobów gotowych, środków trwałych itp.);
★ Transakcje usługowe (m.in. IT, marketing, zarządcze);
★ Transakcje finansowe (m.in. pożyczki, poręczenia);
★ Opłaty licencyjne za korzystanie ze znaków towarowych, know-how oraz innych aktywów niematerialnych.

Przygotowane przez Vatax wyceny sporządzane są w oparciu o:
★ Specjalistyczne bazy danych.(m.in. TEGIEL, Quick Report oraz LEX Informator Prawno-Gospodarczy, Royalty Source, Ktmine);
★ Metodykę zgodną z krajowymi regulacjami oraz wytycznymi OECD.
„Przyrzekam, że jako doradca podatkowy będę wykonywać ten zawód kierując się dobrem swoich klientów, z całą sumiennością i rzetelnością, zgodnie z prawem, wiedzą i zasadami etyki zawodowej. Poznane w związku z wykonywaniem zawodu fakty i informacje zachowam w tajemnicy wobec osób trzecich”

Stała obsługa w zakresie cen transferowych

Stała obsługa w zakresie cen transferowych stanowi usługę, w której Klient za stałą (ryczałtową) opłatę otrzymuje szerokie wsparcie w zakresie cen transferowych obejmujące:

★ Pełną ocenę obowiązku opracowania dokumentacji podatkowych dla poszczególnych transakcji zrealizowanych pomiędzy podmiotami powiązanymi,
★ Pracowanie/aktualizację dokumentacji cen transferowych dla wszystkich transakcji z podmiotami powiązanymi podlegających udokumentowaniu w danym roku podatkowym;
★ Zarządzanie procesem aktualizacji dokumentacji podatkowych;
★ Bieżącą asystę oraz reprezentowanie Klientów w postępowaniach podatkowych i sądowo-administracyjnych, dotyczących warunków transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi;
★ Bieżące konsultacje w zakresie kwestii dotyczących cen transferowych.
Usługa zapewnia wysoką efektywność zarządzania ryzykiem w zakresie cen transferowych z uwagi na pełną znajomość specyfiki działalności podmiotów z grupy i bieżące monitorowanie zasad rozliczeń pomiędzy podmiotami powiązanymi, co umożliwia identyfikację i ograniczenie potencjalnych ryzyk podatkowych powstałych na gruncie cen transferowych.

Opracowanie procedur w zakresie zarządzania obszarem cen transferowych

Dla podatników funkcjonujących w rozbudowanych grupach kapitałowych oraz zawierających corocznie wiele transakcji z podmiotami powiązanymi, realizacja wszelkich obowiązków związanych z obszarem cen transferowych stanowi duże wyzwanie. Wobec czego, zapewnienie właściwego przebiegu procesów związanych z identyfikacją transakcji podlegających udokumentowaniu, gromadzeniu odpowiednich materiałów/informacji/dokumentów uzasadnia wprowadzenie dedykowanych procedur ułatwiających zarządzanie cenami transferowymi w organizacji.
Usługa obejmuje sporządzenie procedur zapewniających efektywne zarządzanie obszarem cen transferowych w grupie, w tym:

Dokument obejmuje praktyczne procedury rozliczeniowe, które w oparciu o opracowaną politykę cen transferowych zapewniają bezpieczeństwo rozliczeń z zakresu cen transferowych.

Uprzednie porozumienia cenowe

Od 1 stycznia 2006 r. polscy podatnicy mogą zawierać z Ministrem Finansów porozumienia cenowe w sprawie ustalenia cen transakcyjnych (ang. "Advanced Pricing Agreements”).Porozumienie cenowe jest formą uzgodnienia z administracją podatkową warunków transakcji z podmiotami powiązanymi, które spełniają warunek rynkowości. Tym samym, stosowanie uzgodnionych zasad kalkulacji cen zapewnia podatnikowi pełne bezpieczeństwo w obszarze cen transferowych. Porozumienie pozostaje wiążące zarówno dla podatnika, jak i władz przez okres 5 lat.
Vatax w ramach danej usługi oferuje kompleksowe wsparcie Klienta w negocjacjach z Ministrem Finansów w zakresie porozumień cenowych, w tym m.in.:
★ Wypracowanie zasad kalkulacji cen odpowiadających celom biznesowym Klienta i dającym wysokie prawdopodobieństwo aprobaty ze strony Ministra Finansów;
★ Przygotowanie stosownej dokumentacji (m.in. wsparcie przy opracowaniu wniosku o zawarcie porozumienia cenowego).

Doradztwo w zakresie procesów restrukturyzacyjnych

Restrukturyzacja działalności na gruncie przepisów dotyczących cen transferowych polega na przeniesieniu ekonomicznie istotnych aktywów/funkcji/ryzyk pomiędzy podmiotami powiązanymi. Wynikiem restrukturyzacji jest przeniesienie potencjału do generowania zysków. Procesy takie stają się przedmiotem coraz większego zainteresowania organów podatkowych. Przedmiotem kontroli przez organy podatkowe może być ocena przyczyn gospodarczych dokonania restrukturyzacji oraz oczekiwanych korzyści związanych z restrukturyzacją.

Zagadnienie dotyczące restrukturyzacji działalności gospodarczej na gruncie cen transferowych jest pojęciem nowym w polskim systemie podatkowym, a brak ugruntowanego stanowiska organów skarbowych oraz sądów administracyjnych w zakresie interpretowania regulacji dotyczących procesów restrukturyzacyjnych generuje relatywnie wysoki poziom ryzyka podatkowego dla grup powiązanych przedsiębiorstw, które przeprowadziły bądź też planują przeprowadzenie restrukturyzacji.
Usługi świadczone przez Vatax obejmują m.in.:
★ Doradztwo w zakresie ukształtowania struktury transakcji mające na celu osiągnięcie najwyższego poziomu efektywności podatkowej przy zachowaniu bezpieczeństwa podatkowego transakcji;
★ Identyfikację ryzyk podatkowych na gruncie cen transferowych związanych z przeprowadzonymi procesami restrukturyzacyjnymi oraz doradztwo w zakresie ich ograniczenia;
★ Opracowanie dokumentu defence file prezentującego uzasadnienie biznesowe przeprowadzonej restrukturyzacji.