V A T A X

Please Wait For Loading

05-091 Ząbki ul. Sikorskiego 33D vatax@vatax.pl

Doradztwo podatkowe - Vatax

    Lokalizacja
  • Home
  • Doradztwo podatkowe

Nasze doradztwo podatkowe obejmuje szeroki zakres usług, które zapewnią Ci wsparcie w następujących kwestiach:

• Bieżące doradztwo dotyczące zagadnień podatkowych CIT, PIT, VAT


• Audyt podatkowy


• Optymalizacje podatkowe


• Dokumentacja cen transferowych


• Kontrola podatkowa i skarbowa


• Transgraniczne delegowanie pracowników


• Tax Compliance


• Zwrot VAT z zagranicy


• Reprezentacja przed organami administracji państwowej i sądami


• Pomoc w postępowaniu administracyjnym


• Informowanie Klienta o zmianach w przepisach podatkowych mających wpływ na jego działalność gospodarczą


• Doradztwo dotyczące rozliczeń z pracownikami


• Optymalizacja obciążeń fiskalnych


• Wsparcie merytoryczne oraz pomoc niezbędna w przypadku kontroli podatkowych przeprowadzanych przez jakiekolwiek organy administracji państwowej lub samorządowej.


Bieżące doradztwo podatkowe

Celem bieżącego doradztwa podatkowego jest wspomaganie klientów w zakresie podatkowych aspektów zarządzania oraz w zakresie prawidłowego i rzetelnego wykonania obowiązków podatkowych. Nasi pracownicy pomagają klientom w zakresie optymalizacji zobowiązań podatkowych, wskazując jednocześnie na ewentualne ryzyka związane z przyjęciem rekomendowanych rozwiązań w zakresie prawa podatkowego.

Nasze doświadczenie i zaangażowanie, jakie wkładamy w poznanie specyfiki działalności naszych Klientów oraz ich celów biznesowych, przekłada się na bardzo wysoką skuteczność w rozwiązywaniu problemów podatkowych. Nie piszemy teoretycznych opinii, rozwiązujemy problemy klientów. Dla naszych obecnych klientów rozstrzygamy tysiące różnorodnych kwestii rocznie, co buduje bardzo szeroką bazę doświadczeń i rozwiązań, które zastosować można w kolejnych przypadkach.Nasze prace mają charakter kompleksowy. Dokonujemy zarówno oceny skutków prawnych i podatkowych (w ramach wszystkich zobowiązań podatkowych), jak również bilansowych oraz biznesowych.W zakresie bieżącego doradztwa podatkowego Kancelaria zajmuje się realizacją następujących usług:

• Diagnoza stanu bieżącego – opracowanie modelu JEST
• Analiza stanu bieżącego pod kątem efektywności podatkowej
• Opracowanie i konsultacje z Klientem rozwiązań optymalizacyjnych

• Opracowanie docelowego modelu procesów – model BĘDZIE
• Opracowanie harmonogramu wdrożenia rozwiązań optymalizacyjnych
• Wsparcie Klienta we wdrożeniu zaakceptowanych rozwiązań

W wyniku prac naszych doradców podatkowych Klient otrzyma szereg rozwiązań, wraz ze szczegółowo zdefiniowanymi i zaplanowanymi w czasie działaniami optymalizacyjnymi, prowadzącymi do ich pełnego wdrożenia. W przypadku konieczności sporządzenia odpowiednich dokumentów, regulaminów, umów, procedur niezbędnych dla wdrożenia rozwiązań optymalizacyjnych, wspieramy Klienta w ich opracowaniu.

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu doradców podatkowych naszej kancelarii i ścisłej współpracy konsultantów z przedstawicielami Klienta wszystkie prace związane z działaniami optymalizacyjnymi zostaną wykonane efektywnie i sprawnie.Więcej informacji na temat usługi można uzyskać, kontaktując się z naszymi doradcami.

Audyt podatkowy

Audyt podatkowy to kompleksowe badanie prawidłowości rozliczeń podatkowych w celu zdiagnozowania i ograniczenia lub wyeliminowania nieprawidłowości i związanych z nimi potencjalnych ryzyk podatkowych. Ponadto, audyt podatkowy jest niezwykle skutecznym narzędziem optymalizacji obciążeń podatkowych, stwarzającym realną możliwość poprawienia wyniku finansowego.

Audyt podatkowy może obejmować wybrane przez klientów:

Tytuły zobowiązań budżetowych, w tym m.in.:
• Podatek dochodowy od osób prawnych
• Podatek od towarów i usług
• Podatek od nieruchomości

Obszary działalności, w tym m. in.:
• Sprzedaż i zakupy
• Inwestycje
• Marketing i reklama
• Należności
• Ceny transferowe

Konkretne operacje lub zdarzenia gospodarcze.

W trosce o najwyższą jakość usług, prace w zakresie audytu podatkowego realizowane są przez doświadczony zespół doradców podatkowych i biegłych rewidentów w oparciu o wypracowaną wieloletnim doświadczeniem metodologię.

Wynikiem prac przeprowadzonych przez specjalistów Kancelarii jest raport z audytu podatkowego, zawierający:

• Diagnozę nieprawidłowości

• Diagnozę kwestii rodzących ryzyka podatkowe

• Rekomendacje rozwiązań prawidłowych oraz działań pozwalających ograniczyć lub wyeliminować potencjalne ryzyka podatkowe

• Ocenę kwalifikacji podatkowej dokonanej przez Klienta w odniesieniu do wskazanych operacji

Ostateczny zakres audytu podatkowego jest pochodną oczekiwań Klienta oraz sugestii przedstawionych przez naszych ekspertów.

Osoby zainteresowane przeprowadzeniem weryfikacji rozliczeń podatkowych w swojej firmie zapraszamy do kontaktu z naszymi ekspertami.

Optymalizacja podatkowa

Każdą funkcję przedsiębiorstwa i specyficzne przedsięwzięcie można zrealizować w różnych ramach prawnych i organizacyjnych. Przyjęte rozwiązanie wpływa na wysokość zobowiązań podatkowych. Celem usługi optymalizacji podatkowej jest wskazanie ram prawnych i organizacyjnych zapewniających możliwie najniższy poziom opodatkowania przedsiębiorcy.

Działania optymalizacyjne dotyczą zarówno stałych elementów procesów biznesowych zachodzących w przedsiębiorstwach, m.in. dostaw towarów, działań marketingowych, inwestycji i remontów, wynagrodzeń pracowników, jak również działań jednorazowych, w tym np. przedsięwzięć inwestycyjnych, nowych sposobów promocji czy umów z nowym kontrahentem.

Pełen zakres prac realizowany jest w następujących etapach:

• Diagnoza stanu bieżącego – opracowanie modelu JEST
• Analiza stanu bieżącego pod kątem efektywności podatkowej
• Opracowanie i konsultacje z Klientem rozwiązań optymalizacyjnych
• Opracowanie docelowego modelu procesów – model BĘDZIE
• Opracowanie harmonogramu wdrożenia rozwiązań optymalizacyjnych
• Wsparcie Klienta we wdrożeniu zaakceptowanych rozwiązań

W wyniku prac naszych doradców podatkowych Klient otrzyma szereg rozwiązań, wraz ze szczegółowo zdefiniowanymi i zaplanowanymi w czasie działaniami optymalizacyjnymi, prowadzącymi do ich pełnego wdrożenia. W przypadku konieczności sporządzenia odpowiednich dokumentów, regulaminów, umów, procedur niezbędnych dla wdrożenia rozwiązań optymalizacyjnych, wspieramy Klienta w ich opracowaniu.Dzięki wieloletniemu doświadczeniu doradców podatkowych naszej kancelarii i ścisłej współpracy konsultantów z przedstawicielami Klienta wszystkie prace związane z działaniami optymalizacyjnymi zostaną wykonane efektywnie i sprawnie.Więcej informacji na temat usługi można uzyskać, kontaktując się z naszymi doradcami.
Audyt podatkowy

Kontrola podatkowa i skarbowa

Wspomaganie podatników w zakresie kontaktów z organami skarbowymi oraz postępowaniach przed sądami administracyjnymi wymaga specjalistycznej wiedzy merytorycznej oraz znajomości i biegłości w posługiwaniu się dostępnymi procedurami. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu i doskonałej znajomości praktyki działania organów skarbowych, nasi doradcy podatkowi skutecznie wspierają swoich Klientów w uzyskaniu korzystnych rozstrzygnięć w spornych sprawach podatkowych na możliwie najwcześniejszym etapie postępowania.

W zależności od potrzeb i oczekiwań Klientów, nasze działania obejmują kompleksowe doradztwo, w tym reprezentowanie Klienta w czasie postępowania w kolejnych instancjach oraz przed sądami administracyjnymi lub ograniczają się do przygotowania dokumentów w trakcie postępowania. Bieżąca współpraca z Klientem zapewnia wypracowanie spójnej i właściwej strategii postępowania.
Nasze wsparcie obejmuje zagadnienia dotyczące podatków dochodowych, podatku od towarów i usług (VAT), akcyzy, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków lokalnych i ceł. W tym zakresie oferujemy:

Transgraniczna delegacja pracowników

Celem usługi transgranicznego delegowania pracowników jest kompleksowe wsparcie Klientów w zakresie prawidłowego wypełnienia obowiązków ustawowych nałożonych zarówno na osoby zagraniczne uzyskujące dochody w Polsce, jak również podmioty dokonujące wypłaty takich świadczeń na rzecz osób zagranicznych.

Nasi doradcy dysponują nie tylko odpowiednią wiedzą i doświadczeniem, ale również narzędziami zapewniającymi sprawną obsługę w ciągu roku podatkowego oraz po jego zakończeniu. Bieżąca współpraca z Klientem pozwala na wypracowanie struktur umożliwiających optymalizację podatkową z uwzględnieniem ewentualnych ryzyk związanych z przyjęciem opiniowanych rozwiązań.

Usługi w zakresie transgranicznego delegowania pracowników obejmują:

- Rozliczenia w ciagu roku podatkowego:
• Kompleksowe doradztwo w zakresie wynagrodzeń, podatków i ZUS

• Ustalenie miejsca rezydencji podatkowej cudzoziemca oraz uzyskanie certyfikatów rezydencji podatkowej

• Analiza umowy o pracę w celu ustalenia wysokości przychodów należnych w Polsce osobie oddelegowanej

• Złożenie zgłoszenia identyfikacyjnego w celu nadania NIP oraz/ lub zgłoszenia aktualizacyjnego NIP dla osoby oddelegowanej i/lub małżonka

• Kalkulacja wysokości zaliczki podatkowej za dany miesiąc Realizowanie przelewów wynagrodzeń i podatku.

• Przygotowanie informacji do działu księgowego o wysokości wynagrodzenia ogółem

– Sporządzanie rocznych rozliczeń podatkowych:
• Od dochodów ze stosunku pracy lub przychodów z osobiście wykonywanej działalności uzyskanych Polsce i za granicą z uwzględnieniem ulg i zwolnień podatkowych
• Od dochodów kapitałowych
• Od dochodów związanych z obrotem nieruchomości
• W zakresie wspólnych rozliczeń podatkowych (z małżonkiem lub dla osób samotnie wychowujących dziecko)

– Ustalanie wysokości składek na ubezpieczenia społeczne:
• Analiza stanu faktycznego pod kątem stwierdzenia istnienia lub braku obowiązku ubezpieczeniowego
• Zgłaszanie i wyrejestrowywanie oraz zgłaszanie zmian danych pracowników, zleceniobiorców i płatnika w ZUS
• Kalkulacja wysokości miesięcznych składek na ubezpieczenie społeczne, wypełnienie i przekazanie deklaracji za dany miesiąc
• Realizowanie przelewów ZUS

Tax Compliance

Celem usługi w zakresie sprawozdawczości podatkowej (Tax compliance) realizowanej przez naszych doradców podatkowych jest wspomaganie Klientów w zakresie sporządzania deklaracji podatkowych. W zależności od potrzeb Klienta, zakres prac może obejmować zarówno przegląd sporządzonej przez niego kalkulacji podatkowej w świetle danych wynikających z ewidencji księgowej, jak również sporządzanie deklaracji podatkowych z dogłębnym przeglądem poprawności danych służących ustaleniu podstawy opodatkowania. Usługa Tax compliance często łączona jest z przeglądem podatkowym, obejmującym wszystkie elementy mające wpływ na ustalenie wysokości podatku lub na wybrane obszary działalności Klienta.

Zakres usług może obejmować następujące podatki:
– Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT)
• kalkulacja należnego podatku CIT oraz zaliczek
• Weryfikacja kalkulacji należnego podatku CIT oraz kalkulacji zaliczek sporządzonej przez Klienta
• Analiza procedur związanych z kalkulacją podatku należnego oraz zaliczek na podatek CIT
• Przeglądy podatkowe danych mających wpływ na ustalenie podstawy opodatkowania

– Podatek u źródła
• Kompleksowa analiza poprawności realizacji obowiązków płatników
• Sporządzanie kalkulacja należnego podatku u źródła
• Pozyskiwanie certyfikatów rezydencji
• Sporządzanie deklaracji podatkowych

– Podatek od towarów i usług
• Rejestracja podatników
• Sporządzanie deklaracji podatkowych VAT, informacji podsumowujących i INTRASTAT

– Podatek od towarów i usług

Doradztwo podatkowe
Vatax oferuje również usługę międzynarodowego tax compliance – sprawozdawczości podatkowej w wielu jurysdykcjach podatkowych. Usługę tę zaprojektowano przede wszystkim z myślą o grupach holdingowych.Więcej informacji na temat Tax Compliance można uzyskać kontaktując się z naszym doradcą.

Zwrot VAT płaconego za granicą – VAT-REF

Od 2004 roku Polska jest członkiem Unii Europejskiej. Umożliwiło naszym przedsiębiorstwom ekspansję na rynki Europy na skale wcześniej niespotykaną. Z szansy tej skorzystała również gałąź gospodarki jaką jest transport. Polskie firmy zagarnęły największą część rynku i nie zamierzają jej oddać. O atrakcyjności tego rynku w stosunku do krajowych kierunków decydują korzystniejsze stawki za przewóz towarów. Problem stanowią wyższe koszty paliwa i opłat za przejazdy płatnymi trasami. Okazuje się, że problem częstokroć jest wyolbrzymiany. Nie wszyscy przewoźnicy – szczególnie Ci drobni – zdają sobie sprawę z faktu, że dużą część poniesionych wydatków można odzyskać. Nawet ponad 20 %. Jak to możliwe?

Płacąc każdorazowo za paliwo oddajemy sprzedawcy na stacji benzynowej między 15 – 25% wartości faktury na poczet podatku VAT, który on zobowiązany jest przekazać Skarbowi Państwa. W Polsce nie byłby to problem, gdyż zapłacony VAT z faktury ze stacji benzynowej odliczylibyśmy od podatku VAT, który jesteśmy zobowiązani wpłacić od wystawionych przez nas faktur sprzedażowych. Ewentualnie zażądalibyśmy zwrotu podatku. W przypadku zagranicznych rachunków jest to niemożliwe, bo podatek VAT, który oddaliśmy sprzedawcy nigdy nie trafił do naszego Urzędu Skarbowego.

W tej sytuacji z pomocą przychodzi nam ustawodawstwo europejskie. Zgodnie z przepisami obowiązującymi w EU każdy podmiot może zwrócić się o zwrot podatku VAT, który zapłacił podczas dokonywania zakupów związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą na terenie dowolnego kraju członkowskiego UE. Tyle w teorii. W praktyce sprawa jest bardziej skomplikowana.

Każdy bowiem kraj ma swoje przepisy podatkowe, z którymi trzeba się liczyć. Dlatego warto w celu egzekwowania przysługującego nam uprawnienia do odzyskania zapłaconego podatku skorzystać z usług „reprezentanta”. Obecnie istnieją już na rynku podmioty wyspecjalizowane w świadczeniu tego typu usług. Oddając sprawę w ręce profesjonalnego pełnomocnika zyskujemy szereg korzyści, do których w szczególności należą:
– Brak zaangażowania własnych pracowników, – Brak angażowania swojego czasu,
– Gwarancja poprawnego sporządzenia wniosków, prowadzenia korespondencji w językach obcych, przeprowadzenia ewentualnej procedury odwoławczej,
– Dostęp do informacji opartej o doświadczenie reprezentanta, dotyczących tego jak i gdzie dokonywać zakupów, by zwroty były maksymalnie efektywne,
– Możliwość poprawy płynności przedsiębiorstwa.

Korzystając z usług reprezentanta w większości sytuacji nie ponosimy kosztów inicjujących. Oznacza to, że płacimy dopiero za efekty wykonanej pracy. Wyjątek stanowi opłata skarbowa związana z udzieleniem pełnomocnictwa.
Powyższy przykład dotyczy zakupu paliwa, ale korzystne przepisy odnoszą się do wszystkich wydatków związanych z prowadzoną działalnością. Do najczęściej ponoszonych wydatków należą:
– Koszty płatnych przejazdów (np. autostrady we Francja),
– Koszty akcesoriów samochodów,
– Koszty napraw samochodów,
– Koszty przepraw promowych.

Temat zwrotu podatku VAT z wewnątrzunijnych zakupów wydaje się być szczególnie atrakcyjny dla małych przewoźników (do 3,5 t). Brak specjalnych ograniczeń w dostępie do rynku spowodował duży wzrost konkurencji, niejednokrotnie przedsiębiorca jest równocześnie kierowcą samochodu i pracując ciężko „za kółkiem” nie ma czasu na roztrząsanie przepisów i procedur związanych ze zwrotem podatku. Doskonale za to zdaje sobie sprawę jak poprawi się sytuacja jego przedsiębiorstwa, jeśli ok 20 % poniesionych kosztów wróci do kieszeni.

W panujących obecnie warunkach konkurencji absolutnej niejednokrotnie wysokość odzyskanego podatku VAT decyduje o zysku bądź stracie z prowadzonej działalności. Jeżeli chcesz skorzystać odzyskać swój podatek VAT, zapłacony za granicą, zapraszamy do kontaktu z naszymi doradcami.

Dowiedz się więcej

Doskonały porządek w fakturach i rozliczeniach to marzenie każdego przedsiębiorcy, prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą. Dlatego warto sięgnąć po nowoczesne rozwiązania, pozwalające prowadzić finanse firmy online. Dzięki temu możesz skupić się na biznesie, a nie fakturach, dokumentach finansowych i ciągle zmieniających się przepisach księgowych.

Doradca podatkowy pomoże odnaleźć się w gąszczu skomplikowanych i zmiennych przepisów podatkowych. Po 1989 r. na wszystkich podatników został nałożony obowiązek samoobliczania i samowymiaru podatku, który do tej pory spoczywał na administracji podatkowej.  W konsekwencji oznacza to, że każdy podatnik musi sam stosować prawo podatkowe i ponosi za to odpowiedzialność.

Z pomocą doradcy podatkowego znajdziecie Państwo swoje miejsce na rynku zjednoczonej Europy. Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej spowodowało rewolucję w systemie prawnym naszego kraju, ukazując jednocześnie pewne możliwości, o których porozmawiać można z doradcą podatkowym.
Doradca podatkowy to gwarancja bezpiecznego rozwoju Państwa firmy. Współpraca z doradcą podatkowym zapewni bezpieczeństwo prowadzonej działalności gospodarczej i przyczyni się do dynamicznego rozwoju firmy.
W warunkach często zmieniającego się i podlegającego różnym interpretacjom prawa podatkowego profesjonalna pomoc doradcy podatkowego stanowi element przewagi konkurencyjnej.
Doradca podatkowy podpisuje się i podaje swój numer wpisu na listę doradców na deklaracjach i zeznaniach podatkowych, przez 5 lat przechowuje kopie sporządzonych przez siebie dokumentów, a w razie błędu ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą za wyrządzoną szkodę

Koncepcja Internetowego Biura Rachunkowego oznacza pracę Doradcy Podatkowego lub Biura Rachunkowego wykorzystującego do obsługi swoich Klientów i kontaktu z nimi internet oraz nowoczesne oprogramowanie internetowe.
Nasza firma wynajmuje w usłudze odpowiednie moduły oprogramowania, z których Klient korzysta za pośrednictwem sieci internet. Nasi Klienci mogą korzystać z modułów do prowadzenia sprzedaży i magazynu, które poprzez internet połączone są z modułami do prowadzenia księgowości obsługiwanymi przez naszą firmę.
Dzięki pracy na jednej bazie danych, dokumenty wprowadzane przez Klienta (np. faktury) są automatycznie widoczne dla zalogowanego naszego pracownika, który ma możliwość ich natychmiastowego zaksięgowania. Pozwala to na zautomatyzowanie pracy i całkowitą redukcję błędów powstających podczas wprowadzania danych do programu.

Od Kancelarii otrzymacie Państwo swój indywidualny login, hasło i praktycznie z każdego punktu na globie, gdzie tylko dochodzi internet - można kontrolować swoją księgowość. 

Na wizytę z kontrahentem czy urzędnikiem skarbowym nie zabiera się już sterty papierowych wydruków: wystarczy laptop podłączony do sieci. Dodatkowa zaleta to możliwość nadzorowania pracy naszej Kancelarii w „czasie rzeczywistym”. Ponadto mają Państwo pełną swobodę w wykorzystywania oprogramowanie zamieszczonego na naszych serwerach. Jest to dla naszych Klientów znaczne obniżenie kosztów, ponieważ nie ma już konieczności nabywania indywidualnych programów.

Księgowość online wprowadza finanse firmy na zupełnie inny, nowoczesny poziom. Korzystając z usługi, możesz skupić się na tym, co dla Ciebie najważniejsze i zyskując tym samym czas na rozwój swojej firmy. Dzięki temu nie utoniesz w papierach, a finanse swojej firmy będziesz miał zawsze pod ręką, w jednym miejscu.